Mogućnosti za iranske građane i investitore u Srbiji

Iran i Srbija uspostavili su direktne letove između Beograda i Teherana posle 27 godina u znak poboljšanja veza između Irana i Srbije.

Dve zemlje su imale bliske veze sve do ranih 1990-ih, kada je Srbija bila deo bivše Jugoslavije. Sada, dok Beograd nastoji da podstakne turizam i unapredi rast, poseže na vanevropska tržišta kako bi privukao posetioce iz zemalja kao što su Iran, koji Beograd takođe vidi kao metu za izvoz poljoprivrednih proizvoda, i Turska.

Srbija je prošlog avgusta uvela bezvizni režim putovanja sa Iranom, što se može videti kao velika prilika za osnivanje kompanija iranskih državljana i dobijanje boravišne i radne dozvole u ​​Srbiji. Pošto Srbija ima dobre trgovinske odnose sa susednim zemljama (CEFTA), kao i sa zemljama EU, ali i sa Rusijom, Kinom i Turskom, iranski investitori bi to trebalo da iskoriste.

Naša advokatska kancelarija je već pružila usluge osnivanja iranskim klijentima i uspešno sarađuje sa brojnim partnerskim kancelarijama u Iranu. Spremni smo da pružimo pravnu pomoć za sve pojedince i kompanije koje žele da osnuju kompanije u Srbiji, ali i za studente ili naučnike koji žele da posete ili studiraju u Srbiji.

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine, porez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga:

  1. istraživanja tržišta,
  2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i
  3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Suština je da – počev od 1. aprila 2018. godine – prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom tzv. „zemlje poreskog raja“).

Dakle, ako od ino partnera dobijete fakturu za istraživanje tržišta, računovodstvene ili revizorske poslove i druge poslove iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, a sa tom zemljom Srbija nema potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezovanja (UIDO), prilikom isplate naknade tom ino partneru mora se podneti poreska prijava i obračunati porez po odbitku po stopi od 20% na bruto prihod.

Ako je ino partner iz zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO, potrebno je da Vam ino partner pošalje Potvrdu o rezidentnosti, ali se porez u ovom slučaju ne plaća.

Inače, pod drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja podrazumevaju se usluge:

poreskog savetovanja,

advokatske usluge,

usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i

svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu

Obavezna članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu je obuhvatnija od one po kojoj su privredni subjekti plaćali članarinu tokom 2017. godine. Naime, podsećamo da se odluke o članarini donose na godišnjem nivou, što znači da se nova odluka odnosi samo na plaćanje članarine za 2018. godinu.

Osnovna novina jeste utvrđivanje članarine kao zbira fiksnog i varijabilnog iznosa. Fiksni deo je utvrđen prema veličini pravnog lica, u smislu kriterijuma iz Zakona o računovodstvu, dok će se varijabilni deo utvrđivati u procentu od prihoda (na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu).

Proširen je krug obveznika plaćanja članarine. Naime, tokom 2017. godine članarinu nisu plaćali privredni subjekti koji su imali prihod do 20.000.000 dinara. Za 2018. godinu, ovi privredni subjekti imaće obavezu plaćanja članarine u fiksnom iznosu, dok varijabilni deo (koji zavisi od prihoda) neće utvrđivati i plaćati. Novina je i definisanje obaveze plaćanja članarine za ogranke stranih privrednih društava.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 114/17 od 20. decembra, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Mesečnu visinu članarine za Vašu firmu, kao i uputstvo za plaćanje možete proveriti na ovom linku:

http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=Proveraclanarine

Izmene poreskih propisa u 2018. godini

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

1 . januar 2018.

  1. Neoporezivi iznos zarade se povećava na 15.000 dinara.

 Napomena: Zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine se primenjuje neoporezivi iznos od 11.790 dinara. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara se koristi počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Važno je obratiti pažnju na ovo jer je to suprotno u odnosu na “normalnu” praksu kada se koristi neoporezivi iznos koji važi u trenutku isplate bez obzira na to za koji mesec se vrši isplata. Treba imati u vidu da je usvojena i da se od 01.01.2018. godine primenjuje nova minimalna cena rada od 143 dinara, mnogi privredni subjekti će morati korigovati ugovore o radu sa zaposlenim i odrediti novi iznos zarade. Zarada nešto veća od minimalca sada će biti oko 27.500,00 RSD i to bez minulog rada zaposlenog. To znači da će „sigurna zona“ za obračun biti oko 30.000 RSD. Dobra vest je da se u obračunu zarada, baš zbog ovog povećanja neoporezivog iznosa zarade na 15.000 RSD, faktički smanjuje iznos poreza i doprinosa na zarade. Primer : u obračunu po starom za isplatu neto zarade od 30.000 RSD trebalo je platiti 18.473 RSD poreza i doprinosa državi, a po novom platiće se 17.973 RSD. Dakle , štedi se oko 500 RSD po zaposlenom. Povećanje će osetiti oni poslodavci koji su isplaćivali zaradu tek iznad minimalca (25.000 do 27.000).

  1. Zaposleni sme da počne da radi (da stupi na rad) tek nakon prijavljivanja na obavezno socijalno osiguranje (kazne su od 300.000 do 1.500.000 dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike). Znači , u kontroli inspekcije rada svi zaposleni moraju biti prijavljeni i posedovati obrazac M, nije dovoljan potpisan ugovor o radu.

3 . Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

4 . Novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa. Najniža i najviša osnovica doprinosa će se određivati jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine. Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje će se odrediti na osnovu prosečne zarade od decembra 2016. do novembra 2017. godine , koje će se koristiti od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

  1. Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za novozaposlena lica – rok do kada se mogu koristiti olakšice produžen sa 31. decembra 2017. godine na 31. decembar 2019. godine.

6. Menja se način obračuna poreske amortizacije za nematerijalna sredstva (važi za 2018. godinu). Očekuje se donošenje podzakonskog akta od strane Ministra finansija koje će bliže urediti ovo pitanje.

7. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu novčane pomoći za lečenje, u visini stvarnih troškova lečenja, prevoza i smeštaja.

 1 . mart 2018.

  1. Obaveza registrovanja faktura u kojima su dužnici subjekti javnog sektora koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor. Dakle , svi privredni subjetki koji rade sa javnim preduzećima moraće registrovati svoje izdate fakture

 1 . april 2018.

1. Oporezivanje porezom na dobit po odbitku za usluge nerezidentnih pravnih lica se svodi samo na određene usluge (istraživanje tržišta, računovodstvene i revizorske usluge i druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja), ali bez obzira gde su pružene odnosno gde se koriste. Preciznije definisanje ovih usluga će biti izvršeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

2. Plaćanje poreza na dobit po odbitku i podnošenje poreske prijave u roku o tri dana od dana plaćanja (umesto istog dana).

 1 . jul 2018.

  1. Odlaže se početak primene obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV (obrazac POPDV) za 1. jul 2018. godine. U skladu sa ovom izmenom se očekuje i donošenje izmene Pravilnika o evidenciji PDV od strane Ministarstva finansija.

 1 . oktobar 2018.

  1. Nove poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za nove privredne subjekte – za zaradu osnivača odnosno ličnu zaradu preduzetnika i do devet (9) novozaposlenih lica.

 1 . januar 2019.

  1. Ukida se pravo registrovanih preduzetnika da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

2. Menja se način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. Ovo pitanje će biti detaljnije uređeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

O Zakonu

Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom postupku donosi Narodna skupština. Zakon je, posle Ustava, najviši pravni akt u pravnom sistemu Republike Srbije. To je akt koji u strukturi pravnih akata jedini ima osnov u Ustavu, a osnov je za donošenje svih drugih akata niže pravne snage (podzakonskih akata). Zakonom se uređuju društveni odnosi u svim oblastima života. Zakonom se društvena pravila pretvaraju u pravne norme, koje su obavezujuće za sve građane. Svi su pred zakonom jednaki.

Pravo predlaganja zakona i drugih opštih akata imaju svaki narodni poslanik, Vlada, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača. Zaštitnik građana i Narodna banka Srbije imaju pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti.Ovlašćeni predlagač zakona podnosi predlog zakona u obliku u kome se zakon donosi, s obrazloženjem.

Obrazloženje sadrži:

1) ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje propisa;

2) razloge za donošenje propisa, a u okviru njih posebno: analizu sadašnjeg stanja, probleme koje propis treba da reši, ciljeve koji se propisom postižu, razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja propisa i odgovor na pitanje zašto je donošenje propisa najbolji način za rešavanje problema;

3) objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja;

4) procenu finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje propisa, koja obuhvata i izvore obezbeđenja tih sredstava;

5) opšti interes zbog kojeg se predlaže povratno dejstvo, ako predlog zakona sadrži odredbe s povratnim dejstvom;

6) razloge za donošenje zakona po hitnom postupku, ako je za donošenje zakona predložen hitni postupak;

7) razloge zbog kojih se predlaže da propis stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”;

8) pregled odredaba važećeg propisa koje se menjaju, odnosno dopunjuju (priprema se tako što se precrtava deo teksta koji se menja, a novi tekst upisuje velikim slovima).

Obrazloženje može da sadrži i analizu efekata propisa, koja sadrži sledeća objašnjenja: na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u propisu, kakve troškove će primena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima), da li su pozitivne posledice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti, da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija, da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o propisu i koje će se mere tokom primene propisa preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem propisa namerava.

Uz predlog zakona, predlagač dostavlja izjavu da je predlog zakona usklađen s propisima Evropske unije, ili da ne postoji obaveza usklađivanja, ili da zakon nije moguće uskladiti s propisima Evropske unije, i tabelu o usklađenosti predloga zakona s propisima Evropske unije.

Ako je predlagač zakona grupa narodnih poslanika, uz predlog mora biti naznačen predstavnik predlagača. Ako to nije učinjeno, smatra se da je predstavnik predlagača prvi potpisani narodni poslanik.

Predlog zakona koji je upućen Narodnoj skupštini predsednik Narodne skupštine, odmah po prijemu, dostavlja narodnim poslanicima, nadležnom odboru i Vladi, ako ona nije predlagač. Predlog zakona se dostavlja i Zaštitniku građana, odnosno Narodnoj banci Srbije, ako uređuje materiju iz njihove nadležnosti. Ako predlog zakona nije pripremljen u skladu s ovim poslovnikom, predsednik Narodne skupštine zatražiće od predlagača da ga uskladi s odredbama ovog poslovnika, pri čemu će precizno navesti u čemu se sastoji ta neusklađenost. Predlagač zakona može, u roku od 15 dana, da podnese predlog zakona usklađen s odredbama ovog poslovnika ili da, u slučaju neslaganja s mišljenjem predsednika Narodne skupštine, zatraži, pisanim putem, da se Narodna skupština o tom pitanju izjasni. Narodna skupština je dužna da se o tom pitanju izjasni na prvoj narednoj sednici, pre prelaska na dnevni red, bez pretresa. Pre odlučivanja, predlagač zakona ima pravo da obrazloži svoj stav, u vremenu ne dužem od pet minuta. Ako predlagač zakona ne postupi u u skaldu sa instrukcijama dobijenim od strane predsednika Narodne skupštine, predlog zakona smatra se povučenim.

Predlog zakona, pripremljen u skladu s odredbama ovog poslovnika, može da se uvrsti u dnevni red sednice Narodne skupštine u roku ne kraćem od 15 dana od dana njegovog podnošenja.

Predlog zakona, pre razmatranja na sednici Narodne skupštine, razmatraju nadležni odbor i Vlada, ako nije predlagač zakona. Nadležni odbor i Vlada, ako nije predlagač zakona, u svom izveštaju, odnosno mišljenju, mogu da predlože Narodnoj skupštini da prihvati ili ne prihvati predlog zakona u načelu. Ako nadležni odbor i Vlada predlože prihvatanje predloga zakona u načelu, dužni su da navedu da li predlog zakona prihvataju u celini ili sa izmenama, koje predlažu u formi amandmana.

Narodnoj skupštini nadležni odbor i Vlada dostavljaju izveštaj, odnosno mišljenje, po pravilu, u roku ne kraćem od pet dana pre dana početka sednice Narodne skupštine na kojoj se predlog zakona razmatra.Ako nadležni odbor ne dostavi izveštaj, odnosno Vlada mišljenje o predlogu zakona, predlog zakona će se razmatrati i bez tog izveštaja, odnosno mišljenja.

O predlogu zakona se na sednici nadležnog odbora najpre vodi načelni pretres, a zatim pretres u pojedinostima. Pretres u pojedinostima obavlja se o članovima predloga zakona na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima se predlaže uvođenje novih odredaba, a u pretresu mogu da učestvuju: članovi odbora, predlagač zakona ili njegov predstavnik, predstavnik Vlade, ako ona nije predlagač, i podnosilac amandmana ili svaki narodni poslanik koji prisustvuje sednici nadležnog odbora, kao i druga pozvana lica. Nakon završetka pretresa, nadležni odbor podnosi Narodnoj skupštini izveštaj, koji sadrži mišljenje i predloge odbora, kao i izdvojeno mišljenje člana odbora. Odbor određuje izvestioca, koji ima pravo da obrazlaže izveštaj odbora na sednici Narodne skupštine.

Na sednici Narodne skupštine najpre se vodi načelni pretres.Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana, s tim što se odlučivanje o svakom predlogu obavlja posebno. Po završenom načelnom pretresu, Narodna skupština prelazi na načelni pretres o predlogu zakona, odnosno jedinstveni pretres o predlogu drugog akta iz ostalih tačaka dnevnog reda, a zatim prelazi na pretres u pojedinostima. Izuzetno, pretres predloga zakona o budžetu Republike Srbije vodi se tako što se po završenom načelnom pretresu odmah prelazi na pretres u pojedinostima. Od završenog načelnog pretresa, do otvaranja pretresa predloga zakona u pojedinostima, mora da prođe najmanje 24 časa. U vremenu između završenog načelnog pretresa i otvaranja pretresa predloga zakona u pojedinostima, nadležni odbor može da podnese amandman na predlog zakona. Narodna skupština može da odluči da se o pojedinim predlozima zakona pretres u pojedinostima vodi odmah po završetku načelnog pretresa.

Pretres u pojedinostima obavlja se o članovima na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba, pri čemu ukupno vreme za pretres u pojedinostima za poslaničke grupe iznosi isto koliko je iznosilo i ukupno vreme za načelni pretres predloga zakona, odnosno za zajednički načelni pretres više predloga zakona za poslaničke grupe.

Ukupno vreme pretresa u pojedinostima za poslaničke grupe raspoređuje se na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe. Predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, za ukupni pretres u pojedinostima imaju dodatno vreme od 15 minuta za poslaničku grupu, koje se ne računa u ukupno vreme za pretres u pojedinostima za poslaničke grupe. Svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman, u trajanju do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od deset časova. Ako je jedan amandman, zajedno, podnelo više narodnih poslanika, pravo da obrazloži ovaj amandman u ime podnosilaca ima samo jedan od potpisanih narodnih poslanika, i to u trajanju do dva minuta. Ako više narodnih poslanika iz iste poslaničke grupe podnese amandmane koji su po sadržini istovetni, smatraće se da se radi o jednom istom amandmanu koji je podnelo više narodnih poslanika zajedno i primeniće se odredba iz stava 5. ovog člana. Predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od tri časa. Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa, međusobnim dogovorom, određuju najviše tri učesnika u pretresu u pojedinostima, koji imaju pravo da govore svako po jednom, do pet minuta. Ako se ne postigne međusobni dogovor, pravo da govore po jednom, do pet minuta, imaju tri narodna poslanika koja se prva prijave za reč. Ako je na isti član predloga zakona podneto više amandmana u istovetnom tekstu, o tim amandmanima će se odlučivati kao o jednom amandmanu. Kada utvrdi da nema više prijavljenih za učešće u pretresu, odnosno po isteku vremena utvrđenog za pretres, predsednik Narodne skupštine zaključuje pretres.

Predlagač zakona ima pravo da povuče predlog zakona iz procedure sve do završetka pretresa predloga zakona na sednici Narodne skupštine. Narodna skupština, na obrazloženi predlog predlagača zakona, može da odluči da povuče određenu tačku iz dnevnog reda sednice koja je u toku, sve do početka pretresa te tačke na sednici Narodne skupštine, pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Narodna skupština odlučuje o predlogu zakona u načelu, o amandmanima na predlog zakona i o predlogu zakona u celini u Danu za glasanje. Ako je predlog zakona prihvaćen u načelu, Narodna skupština odlučuje o amandmanima. Ako na predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština o tom predlogu zakona odlučuje samo u celini. Kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to dejstvo postoji opšti interes. U slučaju da je predlogom zakona predviđeno da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to postoje naročito opravdani razlozi. Nakon odlučivanja o amandmanima, Narodna skupština pristupa glasanju o predlogu zakona u celini.

Amandman je predlog za izmenu i dopunu predloga zakona. Amandman može da podnese Ustavom ovlašćeni predlagač zakona, kao i nadležni odbor Narodne skupštine, u skladu s ovim poslovnikom. Amandman se podnosi predsedniku Narodne skupštine, u pisanom ili elektronskom obliku, počev od dana prijema predloga zakona u Narodnoj skupštini, a najkasnije tri dana pre dana određenog za održavanje sednice za koju je predloženo razmatranje tog predloga zakona, osim ako se sednica Narodne skupštine sazove u roku kraćem od roka predviđenog ovim poslovnikom, kada je rok za podnošenje amandmana do početka prve načelne rasprave na sednici Narodne skupštine.

Amandman na predlog zakona, koji se razmatra po hitnom postupku, može da se podnesedo početka načelnog pretresa tog predloga zakona. Podnosilac amandmana ne može sam, ili zajedno sa drugim narodnim poslanicima, da podnese više amandmana na isti član predloga zakona.

Amandman sadrži:

– odgovarajući član ovog poslovnika kao pravni osnov za podnošenje amandmana;

– naziv i član predloga zakona na koji se amandman podnosi;

– rešenje koje se predlaže;

– obrazloženje koje sadrži objašnjenje predloženog rešenja i cilj koji se želi postići usvajanjem amandmana i, po potrebi, procenu uticaja predloženog rešenja na budžetska sredstva.Na pisanje amandmana primenjuju se Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa.

Amandmane, koji su blagovremeno podneti, predsednik Narodne skupštine upućuje predlagaču zakona, narodnim poslanicima, nadležnom odboru i Vladi. Nadležni odbor će nepotpune i amandmane s uvredljivom sadržinom odbaciti, o čemu će Narodnoj skupštini podneti izveštaj.

Generalni sekretar Narodne skupštine će obavestiti podnosioce neblagovremenih amandmana o tome da nisu podneti u roku predviđenom ovim poslovnikom.

Odbačeni i neblagovremeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.

Predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona i nadležni odbor razmatraju amandmane koji su podneti na predlog zakona i predlažu Narodnoj skupštini koje amandmane da prihvati, a koje da odbije. Ako nije predlagač zakona, Vlada može da dostavi Narodnoj skupštini mišljenje o podnetim amandmanima. Amandman koji je u skladu s Ustavom i pravnim sistemom, a prihvate ga predlagač zakona i nadležni odbor, postaje sastavni deo predloga zakona i o njemu Narodna skupština posebno ne odlučuje.

U toku glasanja u pojedinostima, amandmane u pisanom obliku mogu da podnose predlagač zakona, nadležni odbor, odnosno Vlada, samo ako je potreba za amandmanom nastala usled prethodnog prihvatanja nekog drugog amandmana.

Ako, zbog usvajanja jednog ili više amandmana, nastane potreba da se izvrši pravno-tehnička redakcija teksta predloga zakona, ili da se usvojeni amandmani usklade međusobno i sa tekstom predloga zakona, Narodna skupština će zastati s odlučivanjem i zatražiti od Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da izvrši pravno-tehničku redakciju teksta predloga zakona, a od nadležnog odbora da usaglasi usvojene amandmane međusobno i sa tekstom predloga zakona.U ovom slučaju, nadležni odbor, odnosno Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o nastaloj nesaglasnosti s amandmanom, kojim se ta nesaglasnost otklanja.

Narodna skupština u Danu za glasanje, nakon usvajanja predloga zakona u načelu, odlučuje o podnetim amandmanima po redosledu članova predloga zakona. Ako je podneto više amandmana na isti član predloga zakona, prvo se odlučuje o amandmanu kojim se predlaže brisanje odredbe toga člana, a zatim o amandmanu kojim se predlaže izmena celog člana. Narodna skupština posebno odlučuje o svakom amandmanu, osim o amandmanu koji je postao sastavni deo predloga zakona

Zakon se može doneti po hitnom postupku. Po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa s propisima Evropske unije. Predlagač zakona je dužan da navede razloge za donošenje zakona po hitnom postupku.

Predlog zakona za čije se donošenje predlaže hitni postupak može da se uvrsti udnevni red sednice Narodne skupštine ako je podnet najkasnije 24 časa pre određenog početka te sednice.Predlog zakona kojim se uređuju pitanja iz oblasti odbrane i bezbednosti, za čije se donošenje predlaže hitni postupak, može se staviti na dnevni red sednice Narodne skupštine i ako je podnet na dan održavanja sednice, dva časa pre određenog početka te sednice, a ako je predlagač Vlada, predlog zakona može se staviti na dnevni red i ako je podnet u toku sednice Narodne skupštine, pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. U toku sednice Narodne skupštine, izuzetno se može, po hitnom postupku, na dnevni red sednice staviti i predlog za izbor, imenovanje i razrešenje i prestanak funkcije, predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi ili pojedinom njenom članu, na obrazloženi predlog ovlašćenog predlagača, pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Predsednik Narodne skupštine zakazuje Dan za glasanje o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi ili pojedinom njenom članu, odmah po završetku pretresa te tačke, ne čekajući da se završi pretres ostalih tačaka dnevnog reda.

O svakom predlogu za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, Narodna skupština prethodno odlučuje, bez pretresa, prilikom utvrđivanja dnevnog reda, odnosno u toku sednice, odmah po prijemu predloga, pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Predsednik Narodne skupštine dužan je da predlog zakona za čije se razmatranje predlaže hitni postupak dostavi narodnim poslanicima i Vladi, ako ona nije predlagač zakona, odmah po prijemu.